JVP - Savjeti

OSNOVNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA


 • U stanu, podrumu i potkrovlju ne držite zapaljive i eksplozivne tvari.
 • Ne ostavljajte bez nadzora uključena plinska i električna trošila, kućanske uređaje, peći i kamine.
 • Održavajte peći u ispravnom stanju i propisno ih priključite na dimovodne kanale koji moraju biti nepropusni za plinove i iskre, te redovito održavani i pregledani.
 • Održavajte električne i plinske instalacije u ispravnom stanju.
 • Ne koristite neispravne električne osigurače. Jeftinije je kupiti novi nego popravljati neispravni.
 • Ne dopustite djeci da se igraju vatrom, šibicama ili drugim upaljivim predmetima.
 • Ne pušite u krevetu.
 • Ne bacajte neugašene opuške i šibice.
 • Ukoliko osjetite miris plina po dolasku u stan, ne palite svjetlo ili šibice, već zatvorite dovod plina i provjetrite stan.
 • Ne bacajte vrući pepeo i opuške u posude koje se mogu zapaliti.
 • Ne palite otvorenu vatru u blizini objekata, a ako to činite najmanja udaljenost od objekta mora biti 20 m. Prilikom paljenja pripremite sredstva za početno gašenje, a po završetku ugasite svaki žar.
 • Stogovi sijena i slame moraju biti udaljeni od objekata najmanje 15 metara

 


 

 

ŠTO UČINITI U SLUČAJU POŽARA?

 

 • Ne stvarajte paniku - budite prisebni.
 • O požaru obavijestite druge osobe u vašoj okolini i vatrogasce pozivom na telefonski broj 93.
 • Što prije isključite napon električne energije, zatvorite dovod plina i drugih zapaljivih tekućina. Plinsku bocu iznesite na otvoreni prostor.

 

SAMI GASITE POŽAR JEDINO U SLUČAJU:

 • ako pri tome ne izlažete opasnosti sebe i svoje bližnje,
 • ako nema prepreke u vašem izlazu s mjesta zahvaćenog požarom,
 • ako se požar lako može staviti pod nadzor,
 • ako u blizini nema zapaljivih tekućina, ne izlazi plin, te nema električnih vodova i uređaja pod naponom.

U protivnom, što prije napustiti ugrožene prostore predviđenim putem za evakuaciju do sigurnog mjesta, te prepustite gašenje požara vatrogascima.

 

AKO SAMI GASITE POŽAR:

 • provjerite jesu li električne instalacije pod naponom, odnosno isključite glavni dovod struje,
 • požare zapaljivih tekućina gasite sa protupožarnim aparatima, pokrivačima, zemljom i pijeskom,
 • krute tvari (drvo, sijeno, slama, papir) gasite vodom,
 • električne uređaje i instalacije pod naponom ne gasite vodom.