Odluka o imenovanju povjerenika za otpad

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

P U L A

Broj: 255/2015.

Pula, 09. prosinca 2015.

 

Na temelju članka 46. i 180. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13) i članka 17. Statuta Javne ustanove Javne vatrogasne postrojbe Pula, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Pula, dana 09. prosinca 2015. godine donosi slijedeću

 

O D L U K U
O IMENOVANJU POVJERENIKA I ZAMJENIKA POVJERENIKA ZA OTPAD

 

Članak 1.

Edvin Matko Juršić, pomoćnik zapovjednika za operativu i tehniku u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pula, imenuje se povjerenikom za otpad (u daljnjem tekstu: Povjerenik) u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pula.

 

Članak 2.

 

Dragan Hrelja, pomoćnik zapovjednika za preventivu u Javnoj vatrogasnoj postrojbi pula, imenuje se zamjenikom povjerenika za otpad. Imenovani je u slučaju spriječenosti Povjerenika dužan izvršavati njegove obveze, sukladno čl. 46. stavku 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

 

Članak 3.

Povjerenik je dužan:

 

  1. nadzirati provedbu propisa o gospodarenju otpadom, utvrđivati nedostatke i   obavještavati vlasnika odnosno odgovornu osobu u pravnoj osobi (koja je proizvođač otpada i zapošljava 50 i više osoba) o utvrđenim nedostatcima,
  2. organizirati provedbu propisa o otpadu kod pravne osobe na odgovarajući način,
  3. savjetovati vlasnika, odnosno odgovornu osobu u pravnoj osobi u svim pitanjima gospodarenja otpadom koja se tiču te pravne osobe.

 

Članak 4.

Povjerenik i njegov zamjenik, dužni su ishoditi potvrdu središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite okoliša o obavljenoj izobrazbi u gospodarenju otpadom.

 

Članak 5.

 

O imenovanju povjerenika i njegova zamjenika izvijestiti će se Agencija za zaštitu okoliša.

 

Članak 6.

 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se istaknuti na oglasnoj ploči i web stranici Javne vatrogasne postrojbe Pula.

 

 

 

 

ZAPOVJEDNIK

Klaudio Karlović, dipl.ing.

 

Dostaviti:

  1. Edvin Matko Juršić, ovdje

2.  Dragan Hrelja, ovdje

3.  Pismohrana, ovdje

4.  Agencija za zaštitu okoliša

5.  Oglasna ploča JVP Pula

6.  Web-stranica JVP Pula