Odluka o određivanju službenika za inf.

Na temelju članka 17. Statuta Javne ustanove Javne vatrogasne postrojbe Pula, u svezi s člankom 22. Zakona o pravu na pristup informacijama («Narodne novine» broj 172/03., 144/10, 37/11– OUSRH i 77/11), zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Pula,  dana 26. siječnja 2012. godine donosi slijedeću

O D L U K U
O ODREĐIVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se Službenik za informiranje u Javnoj ustanovi Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pula kao tijelu javne vlasti.

Službenik za informiranje je posebna službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Odgovorne osobe za davanje informacija po podnesenom zahtjevu jesu: zapovjednik i rukovoditelji službi, u okviru svojih djelokruga.

 

Članak 2.

 

Službenicom za informiranje imenuje se Magda Ivančić koja radi na obavljanju poslova rukovoditelja Službe općih poslova.

Zapovjednik i/ili rukovoditelji ustrojstvenih jedinica, obvezni su na zahtjev službenika za informiranje u postupku po podnesenom zahtjevu, bez odgađanja a najkasnije u roku od 15 dana, dostaviti informaciju, ili podnositelju zahtjeva omogućiti pristup informaciji, u skladu sa Zakonom.

 

Članak 3.

Službenica za informiranje:

-   obavlja poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija,
sukladno unutarnjem ustroju,

- unaprjeđuje način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim  dokumentima koji se odnose na rad Javne ustanove Javne vatrogasne postrojbe Pula kao tijela javne vlasti,

- osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u svezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama,

- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o pravu na pristup informacijama i podzakonskim propisima koji su doneseni na temelju tog Zakona.

 

Članak 4.

Službenica za informiranje poduzima sve radnje i mjere potrebne radi urednog vođenja Kataloga informacija, a za što je neposredno odgovorna zapovjedniku Javne ustanove Javne vatrogasne postrojbe Pula kao čelniku tijela javne vlasti.

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

ZAPOVJEDNIK

Klaudio Karlović, dipl.ing.

Broj: 38/2012.

Pula, 26. siječnja 2012.