Odluka o ustrojavanju kataloga informacija

Na temelju članka 22.stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama («Narodne Novine»br.172/03 144/10, 37/11 – OUSRH i 77/11) donosim

 

 

O D L U K U
o ustrojavanju Kataloga informacija Javne ustanove-Javne vatrogasne postrojbe Pula

I

Ovom Odlukom ustrojava se Katalog informacija koje posjeduje i nadzire Javna ustanova Javna vatrogasna postrojba Pula (dalje: JVP), a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama.

 

II

Dokumenti na kojima je zapisana ili unesena informacija u smislu točke I. ove Odluke, utvrđeni su u sistematiziranom pregledu informacija koje se nalaze u Katalogu informacija JVP koji čini sastavni dio ove Odluke.

 

III

 

Katalog informacija Ustanove vodi se u elektroničkom obliku i javno je dostupan na internetskoj stranici www.jvp-pula.hr.

 

VI

Službenik za informiranje JVP zadužen je za poduzimanje svih radnji i mjera potrebnih radi urednog vođenja Kataloga informacija.

 

VII

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

ZAPOVJEDNIK

Klaudio Karlović, dipl.ing.

Broj: 37/2012.

Pula, 26. siječnja 2012.